0164 - 23 50 07

Nieuws

9-1-2018

Uitslag VOGEL2018

De uitslag van VOGEL2018 kunt u hier downloaden.

29-12-2017

Grondvogels op NK 2018

In verband met de nog steeds van toepassing zijnde overheidsmaatregel inzake een verzamelverbod voor risicogevogelte ten aanzien van vogelgriep (o.a. kwartels, patrijzen, frankolijnen, steltlopers en rallen) mogen deze vogelsoorten niet tentoongesteld worden.

Wij hebben navraag gedaan of de mogelijkheid bestaat dat deze maatregel voor de inbrengdag ingetrokken zou kunnen worden, maar hierop geen bevredigend antwoord gekregen. De kans is dus zeer groot dat dit verzamelverbod op de inbrengdag nog van toepassing is.

Met spijt in ons hart hebben we dus moeten besluiten dat de ingeschreven grondvogels niet ingebracht kunnen worden. Mocht de situatie onverhoopt toch nog wijzigen dan zullen wij daarover uiteraard onmiddellijk berichten, maar vooralsnog zien wij geen mogelijkheden om de vogels toe te laten. Aan de inzenders zullen wij het inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijdvogels retourneren. Mochten zich in deze situatie onverhoopt nog wijzigingen voordoen, dan zullen wij dat z.s.m. met de betrokkenen communiceren. Voor de goede orde: uiteraard geldt dit niet voor alle andere soorten die ingeschreven zijn.

13-12-2017

VOGELGRIEP UPDATE

Voor dit moment zijn er GEEN beperkingen voor onze vogels in welke zin dan ook. Iedereen kan zijn tentoonstellingen blijven organiseren wanneer je buiten een Beschermingsgebied zit.

Na de uitbraak van HPAI in Biddinghuizen heeft de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op 8 december 2017 de Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2017, nr. WJZ/17198450 uitgevaardigd.

In deze regeling is opgenomen dat keuringen en tentoonstellingen zijn verboden, voor zover daar risicogevogelte op een plaats wordt verzameld. Onder risicogevogelte wordt pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden, verstaan.

Tot de risicogevogelte behoren o.a. kwartels, patrijzen, frankolijnen, steltlopers en rallen. Deze vogelsoorten mogen dus niet tentoongesteld worden.

Inmiddels hebben alle districtsvoorzitters op 13 december een telefonische melding van e.e.a. gekregen vanuit het hoofdbestuur en zijn alle onder deze regeling vallende risicovogels verwijdert uit de lopende tentoonstellingen, dan wel zijn leden die ingeschreven hebben voor een nog komende tentoonstelling op de hoogte gesteld van de huidige maatregel.

Het hoofdbestuur betreurt uiteraard dat hierdoor liefhebbers/fokkers van deze risicovogels hun vogels opnieuw niet in kunnen zenden.

Op dit moment is niet te zeggen of deze maatregel ook nog van kracht zal zijn tijdens NK 2018 of voor de Mondial 2018 te Cesena (ItaliŽ), zodra hierover meer nieuws is zal u dat onmiddellijk via de NBvV site kenbaar worden gemaakt. Mocht het onverhoopt zo zijn dat de maatregel van kracht blijft en risicovogels niet ingezonden mogen worden tijdens de NK 2018, zullen inzenders hun inschrijfgeld voor deze vogels retour ontvangen. Dit geldt alleen voor ingeschreven risicovogels.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vogelgriep/nieuws/2017/12/08/vogelgriep-vastgesteld-bij-pluimveebedrijf-in-biddinghuizen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2017/12/08/regeling-maatregelen-preventie-vogelgriep-biddinghuizen2017

6-12-2017

Voorlichtingsbulletin december 2017

Het voorlichtingsbulletin december 2017 staat online, u kunt hem hier lezen (tabblad Voorlichtingsbulletin).

6-11-2017

Van de bestuurstafel

Meer zekerheid doorgaan vogelshows

Vogelgriep

Het woord alleen al jaagt menig vogelliefhebber de stuipen op het lijf en zeker de meeste bestuurders in vogelland. Immers de risicofactor bij het doorgaan van vogelshows is tot nu toe onvermijdelijk gekoppeld aan vogelgriep. De laatste jaren is menige tentoonstelling niet doorgegaan vanwege deze dierziekte en dat heeft tot heel wat frustratie geleid. Maar het goede nieuws is dat daarin verandering lijkt te gaan komen.

Het was voorzitter Klaas Snijder, die bij de laatste bestuursvergadering in november, zorgde voor een positieve insteek door bij de mededelingen al gewag te maken van het feit dat de inzet van de gezamenlijke vogelbonden een eerste succes had opgeleverd bij het ministerie. Het opgestelde vogelprotocol werd welwillend bezien en leidde tot de opstelling dat ook in het Haagse men overtuigd begint te raken van het feit dat er nauwelijks een risicofactor is tussen vogelgriep en het houden van vogels. Daarmee is ook de weg geopend voor het laten doorgaan van de vogelshows, ook al is er sprake van vogelgriep. Daarbij zullen natuurlijk wel de afgesproken regels in acht moeten worden genomen (zie de site van de NBVV), maar van een slot op de deur is geen sprake meer. Uiteraard moet een en ander nog definitief op papier komen maar alle betrokkenen zijn daarover positief gestemd. Opluchting enerzijds en ook overtuiging dat een vasthoudende aanpak met degelijke argumentatie steunend op (wetenschappelijke) feiten uiteindelijk loont. Dat vraagt vaak wel veel tijd maar het resultaat is er dan ook naar. Echter; mocht er binnenkort vogelgriep uitbreken, dan is het voor afdelingen binnen een beschermingsgebied verstandig om bij het bondsbureau of de website van de NBvV te informeren naar de juiste regelgeving. Jan de Bruine, lid van de commissie Dierenwelzijn en wetgeving zal dan terstond in overleg treden met het ministerie welke maatregelen dan exact gelden. 

Wet Dieren en Positieflijst

In de kantlijn dan nog de vermelding dat er al veranderingen op de Wet Dieren op til zijn, dat er ook ontwikkelingen gaande zijn voor wat betreft de positieflijsten en dat van de kant van het ministerie de toezegging is gedaan dat de vogelbonden ook daar bij het overleg betrokken zullen worden. Ook daar dus een positieve ontwikkeling. Over deze ontwikkelingen zal binnenkort een aparte mailing worden gedaan en ook info op de site verschijnen.

Varia

Met zo'n begin kon de bijeenkomst niet meer kapot ook al was er sprake van een overvolle agenda. Tal van zaken diende te worden doorgesproken en daarnaast vond er ook heel wat terugkoppeling plaats omdat bestuursleden op diverse plaatsen de afgelopen periode aanwezig waren en dan vaak tal van zaken krijgen voorgelegd, die aandacht behoeven. Wat doe je bijv. met een verzoek tot wijziging van een indeling in een bepaald district of aanvragen voor het verkrijgen van het stempel speciaalclub. Daar mogen dan wel regels voor zijn afgesproken, het komt toch nog regelmatig voor dat nieuwe feiten leiden tot andere inzichten en uiteindelijk een gewijzigd besluit omdat ontwikkelingen dat noodzakelijk maken. Zo ook is besloten om deelname aan de Mondial 2018 aatrekkelijker te maken voor de liefhebber met de kleine beurs. Het inschrijfgeld van de eerste 10 vogels per inzender wordt deels gesponsord door de NBvV. 

Promotie en ledenwerving

Alle aandacht was er opnieuw voor de PR of gewoon de vraag hoe brengen we onze NBVV zodanig onder de aandacht dat het ook nieuwe leden oplevert. Frappant was dat juist deze vrijdag het promoteam aanwezig moest zijn in Leuven voor de grote tt aldaar en daar hoort de bondsstand natuurlijk bij. Maar die moet wel worden opgebouwd. Hans van der Stroom was daar al heel vroeg voor uit de veren om alle spullen ter plaatse te krijgen om vervolgens als de wiede weerga in de auto te stappen om op tijd in Putten bij de bestuursvergadering te kunnen verschijnen. Daar werd hij deelgenoot van het besluit om aanschaffingen te gaan doen om de verschillende promoteams van een nette uitmonstering te voorzien zodat zo heel wat plaatsen aanwezig kunnen zijn in de komende maanden. Daar blijft het niet bij want er zijn ook plannen voor een paar nieuwe PR zaken maar gezien de hoeveelheid te bespreken punten werd dat vooruitgeschoven.

Maatschappelijke stages

Een andere aspect van aandacht voor onze hobby het houden van vogels is hoe andere mensen daarvoor te interesseren. Met name de jeugd ligt dan best complex omdat die daarmeestal niet mee bezig is. Was er in het nabije verleden al een middelbare school die Vogel bezocht, we gaan nu een stapje verder. Er zijn inmiddels verregaande stappen gezet om studenten van het AOC Groene Welle te betrekken bij zowel Vogel 2018 als de Mondial 2019. Als die ontwikkeling zich doorzet dan zullen zij ook in de organisatie mee gaan draaien. Aanvankelijk gebeurt dat dan nog op een bescheiden schaal maar wie weet wat er voor de toekomst nog in het vat zit. Tegelijkertijd zulen wij van onze kant zorgen voor een kennisaanbod gedurende de middaguren door meedere van onze vogelspecialisten - en daar lopen er binnen de bond heel wat van rond - terwijl de school zelf nog de nodige opdrachten mee geeft. Dat gaat het niet om los staande zaken maar om dingen die mede een rol spelen in het lesprogramma van deze studenten!

Juridisch advies

Vaak komen er vragen op het bondsbureau af die om een antwoord vragen maar het formuleren daarvan is niet altijd even simpel. Steeds vaker ook komt het voor dat daar tal van juridische kanten aan zitten en dat werpt de vraag op of er niet moet worden omgezien naar meer juridische kennis zodat adequaat advies kan worden gegeven. Geen bestuurslid is tegen het geven van een gedegen advies maar hoe organiseer je dat en hoe houd je dat allemaal betaalbaar. Dat is een van de zaken waar het bestuur zich de komende periode mee bezig zal houden.

Namens het hoofdbestuur,

Onno Bijlsma

4-11-2017

Aanpassing inschrijfkosten COM Mondial 2018

Het hoofdbestuur heeft kennisgenomen van enige onrust omtrent de hoogte van het inschrijfgeld voor in te schrijven vogels voor de wereldshow 2018 te Cesena (Italie). De hoogte van het inschrijfgeld, dit zijn de daadwerkelijke kosten van de COM inschrijving vermeerderd met de kosten van transport, kan leden er van weerhouden om in te schrijven.

Inzenden van vogels brengt naast een individuele uitdaging veel publiciteit voor de NBvV en de Nederlandse vogelsport. Ter stimulatie van het zo breed mogelijk inzenden van vogels naar ItaliŽ heeft het hoofdbestuur besloten om, tot het aantal van 10 vogels, het inschrijfgeld vanaf € 22,50 voor bondsleden van de NBvV voor haar rekening te nemen. Voor het inzenden van meer dan 10 vogels draagt de inzender het door het COM NLD vastgestelde bedrag. De inzender betaalt te allen tijde zijn/haar eigen catalogus. Deze stimulans wordt jaarlijks opnieuw bekeken door het hoofdbestuur en is voor nu geldend voor de COM Mondial 2018 in Italie.

Voorbeeld:

  1. U schrijft 10 vogels in. U betaalt 10 x € 22,50 bij inschrijving. De NBvV betaalt voor u € 50 en rekent dit af met COM NLD.
  2. U schrijft 15 vogels in. U betaalt 10 x € 22,50 en 5 x € 27,50 bij inschrijving. De NBvV betaalt voor u € 50 en rekent dit af met COM NLD.

Namens het hoofdbestuur

Albert Zomer

2e voorzitter 

2-11-2017

Vogeldiefstal bij tentoonstelling!

Organisatoren van plaatselijke tentoonstellingen opgelet! Bij een tentoonstelling in het zuiden des lands is 's nachts ingebroken. Er zijn 300 kanaries (zowel kleur- als postuurkanaries) ontvreemd. E.e.a. lijkt een gerichte en weloverwogen daad, dus overtuig u er van dat de vogels tijdens uw afwezigheid goed en veilig ondergebracht zijn.

Tevens namens de gedupeerde vereniging een verzoek aan handelaren om bij een vreemd aanbod van kanaries alarm te slaan. Zijn kunnen contact opnemen met het bondsbureau.

13-10-2017

Milde variant Vogelgriep

Vandaag, 13 oktober 2017, is er een milde variant van de Vogelgriep geconstateerd in St. Philipsland (Zeeland). Deze milde variant is zonder directe gevolgen voor onze hobby, behalve voor leden die in het beperkingsgebied woonachtig zijn, dan wel de afdelingen die in dit gebied tentoonstelling houden. Kijk hier voor de maatregelen genomen door het Ministerie van Economische zaken, en het gebied. 

13-10-2017

Nieuwsbrief Mondial 2019

In 2019 gaat de NBvV de Mondial organiseren en hiermee vervalt het Nederlands Kampioenschap, zoals die elk jaar door de NBvV georganiseerd wordt. Als vogelliefhebber, maar helemaal als vogelkweker ziet u er waarschijnlijk reikhalzend naar uit om  kansen te pakken om wereldkampioen te worden in eigen land.

Het is wel belangrijk om ruimschoots van te voren bekend te zijn met wat wijzigingen, zodat u daar op kunt inspringen. Daar waar tijdens de NK het mogelijk is om tweejarige kanaries als Eigen Kweek in te sturen, ontbreekt deze mogelijkheid bij de COM Mondial. Ook voor een grote groep kwartels gelden andere regels m.b.t. de mogelijkheid ze in te zenden. Ook hier is de leeftijd in sommige gevallen beperkt tot 2 jaar i.p.v. inzending zoals bij de NBvV voor drie jaar. Stellen worden niet gevraagd, u kunt dus bij u kweek in 2018 al rekening houden met het feit dat u alleen stammen kunt insturen.

In 2019 tijdens de COM Mondial is het vraagprogramma van de COM van toepassing en mag de NBvV hierop geen beperkingen leggen of groepen uitsluiten. Voor de jeugd is er binnen de COM, jammer genoeg, geen aparte jeugdklasse. Zij strijden met de volwassenen mee, in alle secties. Leden die nog nooit in COM verband ingezonden hebben zullenl in 2018 vroegtijdig op de hoogte gesteld worden van het vraagprogramma van de COM.

Namens het Comitť Mondial 2019

Albert Zomer 

20-9-2017

Aanpassing (verkorte) vraagprogramma

Direct met de vaststelling van het vraag programma in 2015 is ook het verkorte vraagprogramma uitgegeven.

Helaas zijn er sinds die tijd een groot aantal benamingen veranderd, waardoor afgelopen jaar besloten is het vraagprogramma van de website te verwijderen.
Gezien de reactie die op het Bondsbureau binnen komen, is besloten om het verkorte vraagprogramma weer actueel te maken.
Getracht is de veranderingen hierin te verwerken.
Voor de grondvogels betekent dit een geheel nieuwe indeling en benamingen.
Europese grondvogels zijn nu onderverdeeld in de groep Europese vogels, evenals de Europese duiven.
Daarnaast is bij een groot aantal tropische vogels is de omschrijving aangepast aan de nieuwe standaards.

U kunt hier het vraagprogramma vinden (tabje Tentoonstelling)