0164 - 23 50 07

Nieuwsbrieven

Laatst verzonden nieuwsbrief

Hieronder vindt u de laatst verzonden nieuwsbrief, schrijf u nu in op de verzendlijst van de NBvV en u ontvangt de nieuwsbrief in uw mailbox. Vul uw e-mail adres in onder op de pagina.

 

Nieuwsbrief NBvV

NBvV Nieuwsbrief
Nieuwsbrief NBvV
nummer 3 jaargang 2017
 
Van de bestuurstafel
Meer zekerheid doorgaan vogelshows

Vogelgriep. 
Het woord alleen al jaagt menig vogelliefhebber de stuipen op het lijf en zeker de meeste bestuurders in vogelland. Immers de risicofactor bij het doorgaan van vogelshows is tot nu toe onvermijdelijk gekoppeld aan vogelgriep. De laatste jaren is menige tentoonstelling niet doorgegaan vanwege deze dierziekte en dat heeft tot heel wat frustratie geleid. Maar het goede nieuws is dat daarin verandering lijkt te gaan komen.

Het was voorzitter Klaas Snijder, die bij de laatste bestuursvergadering in november, zorgde voor een positieve insteek door bij de mededelingen al gewag te maken van het feit dat de inzet van de gezamenlijke vogelbonden een eerste succes had opgeleverd bij het ministerie. Het opgestelde vogelprotocol werd welwillend bezien en leidde tot de opstelling dat ook in het Haagse men overtuigd begint te raken van het feit dat er nauwelijks een risicofactor is tussen vogelgriep en het houden van vogels. Daarmee is ook de weg geopend voor het laten doorgaan van de vogelshows, ook al is er sprake van vogelgriep. Daarbij zullen natuurlijk wel de afgesproken regels in acht moeten worden genomen (zie de site van de NBVV), maar van een slot op de deur is geen sprake meer. Uiteraard moet een en ander nog definitief op papier komen maar alle betrokkenen zijn daarover positief gestemd. Opluchting enerzijds en ook overtuiging dat een vasthoudende aanpak met degelijke argumentatie steunend op (wetenschappelijke) feiten uiteindelijk loont. Dat vraagt vaak wel veel tijd maar het resultaat is er dan ook naar. Echter; mocht er binnenkort vogelgriep uitbreken, dan is het voor afdelingen binnen een beschermingsgebied verstandig om bij het bondsbureau of de website van de NBvV te informeren naar de juiste regelgeving. Jan de Bruine, lid van de commissie Dierenwelzijn en wetgeving zal dan terstond in overleg treden met het ministerie welke maatregelen dan exact gelden. 

Wet Dieren en Positieflijst
In de kantlijn dan nog de vermelding dat er al veranderingen op de Wet Dieren op til zijn, dat er ook ontwikkelingen gaande zijn voor wat betreft de positieflijsten en dat van de kant van het ministerie de toezegging is gedaan dat de vogelbonden ook daar bij het overleg betrokken zullen worden. Ook daar dus een positieve ontwikkeling. Over deze ontwikkelingen zal binnenkort een aparte mailing worden gedaan en ook info op de site verschijnen.

Varia
Met zo'n begin kon de bijeenkomst niet meer kapot ook al was er sprake van een overvolle agenda. Tal van zaken diende te worden doorgesproken en daarnaast vond er ook heel wat terugkoppeling plaats omdat bestuursleden op diverse plaatsen de afgelopen periode aanwezig waren en dan vaak tal van zaken krijgen voorgelegd, die aandacht behoeven. Wat doe je bijv. met een verzoek tot wijziging van een indeling in een bepaald district of aanvragen voor het verkrijgen van het stempel speciaalclub. Daar mogen dan wel regels voor zijn afgesproken, het komt toch nog regelmatig voor dat nieuwe feiten leiden tot andere inzichten en uiteindelijk een gewijzigd besluit omdat ontwikkelingen dat noodzakelijk maken. Zo ook is besloten om deelname aan de Mondial 2018 aatrekkelijker te maken voor de liefhebber met de kleine beurs. Het inschrijfgeld van de eerste 10 vogels per inzender wordt deels gesponsord door de NBvV. 

Promotie en ledenwerving
Alle aandacht was er opnieuw voor de PR of gewoon de vraag hoe brengen we onze NBVV zodanig onder de aandacht dat het ook nieuwe leden oplevert. Frappant was dat juist deze vrijdag het promoteam aanwezig moest zijn in Leuven voor de grote tt aldaar en daar hoort de bondsstand natuurlijk bij. Maar die moet wel worden opgebouwd. Hans van der Stroom was daar al heel vroeg voor uit de veren om alle spullen ter plaatse te krijgen om vervolgens als de wiede weerga in de auto te stappen om op tijd in Putten bij de bestuursvergadering te kunnen verschijnen. Daar werd hij deelgenoot van het besluit om aanschaffingen te gaan doen om de verschillende promoteams van een nette uitmonstering te voorzien zodat zo heel wat plaatsen aanwezig kunnen zijn in de komende maanden. Daar blijft het niet bij want er zijn ook plannen voor een paar nieuwe PR zaken maar gezien de hoeveelheid te bespreken punten werd dat vooruitgeschoven.

Maatschappelijke stages
Een andere aspect van aandacht voor onze hobby het houden van vogels is hoe andere mensen daarvoor te interesseren. Met name de jeugd ligt dan best complex omdat die daar meestal niet mee bezig is. Was er in het nabije verleden al een middelbare school die Vogel bezocht, we gaan nu een stapje verder. Er zijn inmiddels verregaande stappen gezet om studenten van het AOC Groene Welle te betrekken bij zowel Vogel 2018 als de Mondial 2019. Als die ontwikkeling zich doorzet dan zullen zij ook in de organisatie mee gaan draaien. Aanvankelijk gebeurt dat dan nog op een bescheiden schaal maar wie weet wat er voor de toekomst nog in het vat zit. Tegelijkertijd zulen wij van onze kant zorgen voor een kennisaanbod gedurende de middaguren door meedere van onze vogelspecialisten - en daar lopen er binnen de bond heel wat van rond - terwijl de school zelf nog de nodige opdrachten mee geeft. Dat gaat het niet om los staande zaken maar om dingen die mede een rol spelen in het lesprogramma van deze studenten!

Juridisch advies
Vaak komen er vragen op het bondsbureau af die om een antwoord vragen maar het formuleren daarvan is niet altijd even simpel. Steeds vaker ook komt het voor dat daar tal van juridische kanten aan zitten en dat werpt de vraag op of er niet moet worden omgezien naar meer juridische kennis zodat adequaat advies kan worden gegeven. Geen bestuurslid is tegen het geven van een gedegen advies maar hoe organiseer je dat en hoe houd je dat allemaal betaalbaar. Dat is een van de zaken waar het bestuur zich de komende periode mee bezig zal houden.

Namens het hoofdbestuur,
Onno Bijlsma


Aanpassing inschrijfkosten COM Mondial 2018

Het hoofdbestuur heeft kennisgenomen van enige onrust omtrent de hoogte van het inschrijfgeld voor in te schrijven vogels voor de wereldshow 2018 te Cesena (ItaliŽ). De hoogte van het inschrijfgeld, dit zijn de daadwerkelijke kosten van de COM inschrijving vermeerderd met de kosten van transport, kan leden er van weerhouden om in te schrijven.

Inzenden van vogels brengt naast een individuele uitdaging veel publiciteit voor de NBvV en de Nederlandse vogelsport. Ter stimulatie van het zo breed mogelijk inzenden van vogels naar ItaliŽ heeft het hoofdbestuur besloten om, tot het aantal van 10 vogels, het inschrijfgeld vanaf € 22,50 voor bondsleden van de NBvV voor haar rekening te nemen. Voor het inzenden van meer dan 10 vogels draagt de inzender het door het COM NLD vastgestelde bedrag. De inzender betaalt te allen tijde zijn/haar eigen catalogus. Deze stimulans wordt jaarlijks opnieuw bekeken door het hoofdbestuur en is voor nu geldend voor de COM Mondial 2018 in ItaliŽ.

Voorbeeld:
U schrijft 10 vogels in. U betaalt 10 x € 22,50 bij inschrijving. De NBvV betaalt voor u € 50 en rekent dit af met COM NLD.
U schrijft 15 vogels in. U betaalt 10 x € 22,50 en 5 x € 27,50 bij inschrijving. De NBvV betaalt voor u € 50 en rekent dit af met COM NLD.

Namens het hoofdbestuur
Albert Zomer
2e voorzitter
 

 
Inschrijving VOGEL2018 gestart
 
Schrijf hier uw vogels in voor deNK in Zwolle:
 
 


 
 
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent ingeschreven op de verzendlijst van de NBvV
.